SAĞLIK MESLEK BİRLİKLERİ DANIŞMA KURULU’NUN
II. SAĞLIK KURULTAYI’NA SUNULAN RAPORU

Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı : 47    Yıl : Kasım Aralık 1999

2-3 HAZİRAN 1990

Sağlık Meslek Birlikleri Danışma Kurulu, 4 meslek birliğinden oluşmaktaydı. Bunlar Türk Eczacıları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği idi. 1988 Kasımında biraraya gelen bu örgütler, uzun erimde bütünleşmeyi amaçlayan, bir Danışma Kurulu çatısı altında ortak eylemler gerçekleştirmeyi kararlaştırmışlardı. *

25-26 Şubat 1989’da toplanan I.Sağlık Kurultayı’nın 3 ana teması, “Ulusal Sağlık Politikası”, “Ulusal İlaç Politikası” ve “Özlük Hakları ve Sendikalaşma” idi.

II.Sağlık Kurultayı, 2-3 Haziran 1990 tarihlerine ve TTB’nin dönem başkanlığına denk gelmişti. Seçilen konu başlığı “Sağlıklı Yaşam ve İnsan Hakları” idi. Bu seçim çeşitli yönlerden çok anlamlıydı:

1. TTB son altı yıl boyunca verdiği insan hakları mücadelesi ile böyle bir toplantıyı ağırlamayı haketmişti.

  1.1. 12 Eylül baskısının sürdüğü bir dönemde, TTB yönetimi, “idam cezalarına hayır” dediği için yargılanmış ve aklanmıştı.

  1.2. Hastalanan tutukluların muayenesi sırasında hekim yanında jandarma bulunduran uygulamayı kaldırtmıştı.

  1.3. Açlık grevlerinde zorla beslemeyi önlediği gibi, Adalet Bakanlığı’nın ünlü 1 Ağustos Genelgesi’nin açlık grevlerindekilere su, tuz ve şeker verilmesi yasağını engellemişti.

  1.4. Cezaevi hekimlerinin görevlerini yapabilmeleri için arkalarında olduğunu çeşitli örnek davranışlarla sergilemişti.

2. Sağlık Meslek Birlikleri Danışma Kurulu’nun ilk kurultayında, mesleksel konular ağırlık kazanmış ve bunlar arasında insan hakları uğraşına değinilmişti. Ama bu kez, ona ağırlıkla eğilme sırası gelmişti.

3. Türkiye, 12 Eylül’ün izlerini silme ve demokratikleşmede yeni bir döneme girmek üzereydi. Toplumsal koşullar, DYP-SHP koalisyonunu zorluyordu. Bu da Türkiye’nin “sosyal politika” ağırlıklı bir yönetimle yönetilme olasılığına ağırlık kazandırıyordu.

Bu dengeler içinde toplanan Kurultay’a, Sağlık Meslek Birlikleri Danışma Kurulu’nun sunduğu basılı rapor, dönemin Kurul Başkanı ve yine dönemin TTB Genel Başkanı olan Prof.Dr.Nusret H.Fişek’in “Sağlık ve Demokrasi” başlıklı önsözü ile başlıyordu. Rapor, sorunları aşağıdaki başlıklar altında toplamıştı:

1.Toplumsal Yapı ve Sağlık

  1.1. Gelir Dağılımı Adaletsizliği

  1.2. Çalışanların Sağlığı

  1.3. Eğitim Sorunları

  1.4. Beslenme Sorunları

  1.5. Barınma Sorunları

  1.6. Çevre Sağlığı Sorunları

Önerilerimiz

2. Sağlıklı Yaşam ve İnsan Hakları

  2.1. Ceza ve tutukevleri

  2.2. Hükümlü ve Tutukluların Sağlığı

  2.3. Cezaevleri Sağlık Personelinin Sorumlulukları, Yetkileri ve Sorunları

  2.4. İşkence

  2.5. İdam Cezaları

  2.6. Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü

3. Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı Yaşam Hakkı

  3.1. Sağlığımızı Tehdit Eden Riskler

  3.2. Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı Yaşam Hakkına Kavuşulabilmesi İçin Ne Yapılabilir ?

  3.3. Sağlık Çalışanlarının Özlük Hakları

Bugün de varlığını ve yakıcılığını koruyan bu sorunların, sağlık meslek birliklerinin dayanışması ile ele alınması ve kovalanması çok önemliydi. Ne yazıkki, gitgide zayıflayan bu meslek birlikleri dayanışması, daha sonra bu kurumsal dayanağını tamamen yitirmişti.

____________________

* A.G.Fişek : Sağlık Meslek Birlikleri Dayanışma Kurulu – Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı.19 Mart-Nisan 1995.