Kategori «Kütüphane»

Zor Durumda Kalan Üniversite Öğrencileri

BÜYÜTEÇ

( Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencileri )

Zor durum değişken bir kavramdır. Herkes için aynı anlamı taşımadığı gibi, herkesin zorluklar karşısındaki davranışı da aynı olmuyor. Üniversite öğrencilerine yönelik uyguladığımız soruşturmalarda, bir yandan okullarında tutun uğraşı veren öğrencilerin bir yandan da öğrenim-dışı etmenlerle yüzyüze olan mücadelelerine açıklık getirmeye çalıştık.

Öğrencilerin kendi sorunlarına yaklaşımları …
Her şeyden önce, “sosyal güvenlik” diyebileceğimiz şemsiyenin çok dar ve öğrencilerin zor durumlarını kapsamaktan çok uzak olduğunu gördük. Çünkü, sosyal güvenliğin, yalnızca hastalanıldığında akla gelmesi ve herkesi kapsamaması kanıksanmıştır.

Küreselleşme, Neo-Liberal Politikalar ve Sosyal Hizmet (ler)

Giriş: Bir Süreç ve Kavram olarak Küreselleşme
Küreselleşmeye ilişkin kuramlar son yirmi yıllık zaman diliminde formüle edilse de (Albrow, 1997; Axford, 1995; Delanty, 2000; Featherstone, 1990; Jameson, 1998; Robertson, 1992; Waters, 1995 akt: Ahmadi, 2003: 16) küreselleşmenin yeni1 bir kavram olmadığı konusunda fikir birliği bulunmaktadır (Dickens, 1992, akt: Ahmadi, 2003: 16). Yüzlerce yıldır, ekonominin, politikanın, bilginin ve kültürün küreselleşmesi süreci eş zamanlı olarak devam etmektedir2. Ancak, küreselleşme kavramına yüklenen anlamlar farklılaşmakta ve kavramın doğası, tanımlama zorluğu yaşanmasına neden olmaktadır. Bunun en temel nedeni, ideolojilerin ve toplumsal koşulların küreselleşmeye bakışı doğrudan etkilemesidir. Küreselleşme, “farklı insanların, ekonomilerin ve politik süreçlerin küresel düzeyde bütünleştiği” bir süreci ifade etse de (Midgley, 1997: xi) kültürün, politikanın ve bilginin küreselleşmesinden daha çok ekonominin küreselleşmesi konusunun tartışıldığı açıktır.

Kentsel Değerler ve Kentlileşmek Üzerine Gözlemler

Kentli olmak, mekânsal olarak kentlerde yerleşmek, yaşamak ve çalışmak anlamına gelmektedir. Ancak tüm bu koşullar, kentlileşme sürecinin yalnızca bir parçasıdır. Kentlileşme sürecinin tamamlanabilmesi için, kentli değerlerin içselleştirilmesi gerekmektedir. Kentlileşmek, modern kentlerin sağladığı olanaklardan faydalanabilmek, kentsel bir forma uygun bir hayat sürmek anlamına gelir. Modernite kavramı, tüm kurumlarıyla birlikte kent yaşamı ile bağlantılı bir yapıya sahiptir.

Gerçek anlamda kentlileşmenin üç belirleyeni vardır: Bunlar, sosyal hakların kullanılması, mekânsal açıdan kentin kullanılması ve kentsel hizmetlerden faydalanılması ve kentsel tüketim kalıplarının benimsenmesidir. Sanayileşmenin Batı kentlerinde hız kazanmasıyla birlikte kitlesel üretim-kitlesel tüketim çarkının dönmesi, kentlerde formel istihdam olanaklarına sahip kesimlerin tüketim kalıplarını benimseyebilmesi ve bunu hayat tarzlarına yansıtmalarıyla mümkün olmuştur. Bu süreçte, kentli olmanın bir yüzü, modern kapitalist üretim biçimlerine uygun olarak üretilen ürünlerin tüketilmesi olarak ortaya çıkmaktadır.

Kentli Hakları Çerçevesinde Kentleşme

Kentli olmak, mekânsal olarak kentlerde yerleşmek, yaşamak ve çalışmak anlamına gelmektedir. Ancak tüm bu koşullar, kentlileşme sürecinin yalnızca bir parçasıdır. Kentlileşme sürecinin tamamlanabilmesi için, kentli değerlerin içselleştirilmesi gerekmektedir. Kentlileşmek, modern kentlerin sağladığı olanaklardan faydalanabilmek, kentsel bir forma uygun bir hayat sürmek anlamına gelir. Modernite kavramı, tüm kurumlarıyla birlikte kent yaşamı ile bağlantılı bir yapıya sahiptir.

Gerçek anlamda kentlileşmenin üç belirleyeni vardır: Bunlar, sosyal hakların kullanılması, mekânsal açıdan kentin kullanılması ve kentsel hizmetlerden faydalanılması ve kentsel tüketim kalıplarının benimsenmesidir. Sanayileşmenin Batı kentlerinde hız kazanmasıyla birlikte kitlesel üretim-kitlesel tüketim çarkının dönmesi, kentlerde formel istihdam olanaklarına sahip kesimlerin tüketim kalıplarını benimseyebilmesi ve bunu hayat tarzlarına yansıtmalarıyla mümkün olmuştur. Bu süreçte, kentli olmanın bir yüzü, modern kapitalist üretim biçimlerine uygun olarak üretilen ürünlerin tüketilmesi olarak ortaya çıkmaktadır.

Sanayileşme, Yoksullaşma, Kentleşme ve Çevrenin Yoksunlaşması Döngüsü

Sanayileşme – Yoksullaşma – Kentleşme – Çevrenin Yoksunlaşması… Bu dört kavram arasında döngüsel bir ilişki vardır. Hangisinin daha önce çıkıp, diğerinin ortaya çıkmasına yol açtığı uzun uzun tartışılabilir. Bunun yerine, zamanımızı, bunların arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin çözülmesine harcamak daha yerinde olur.

Bu dört olgu arasında “gel-git” ilişkisi vardır. Sanayileşme bütün sorunları besleyen “ana” oldu. Sanayileşme yoksullukları derinleştirdi; bu kaçınılmazdı. Çünkü sanayiin gelişmesi için sermaye birikimine gereksinme vardı. Çoğunluk gelirinden yitirmeliydi ki, azınlığın elinde daha çok kaynak biriksin. Bir yandan küçük bir azınlık daha da zenginleştirilmekte, büyük çoğunluğun yoksulluğu artmakta… Artan yoksulluk ise, sanayi için daha düşük ücrete ve olumsuz koşullara hazır “yedek işçi ordusu” yaratmaktadır.

Kuşbakışı Sosyal Güvenlik

Kuşbakışı Sosyal Güvenlik

 

Prof. Dr. A. Gürhan Fişek

Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

 

Ankara,Eylül 2015

 

İçindekiler

Giriş
1. Sosyal Güvenliğin İlkeleri
2. Toplumsal Risk Grupları
3. Çocuk Emeği
4. İnsana Verilen Değer
5. Osmanlı’da Güvence Arayışı
6. Bismarck öncesi Avrupa’da İnsanın Güvence Arayışı ve Bismarck’ın Adımı
7. 1929 Büyük Buhranı ve Ardından Geliştirilen Sosyal Politika Atılım : New Deal
8. İngiltere’nin Beveridge’i
9. 1920 Sonrası Gelişen Türkiye Modeli
10. Türkiye’de Sosyal Sigortaların Oluşumu ve Gelişimi
11. İLO’nun 102. No.lu Sözleşmesi ve onu İzleyen Gelişmeler
12. Ulusal Sağlık Politikası ve Toplum Hekimliği Yaklaşımı
13. Nüfusbilim ile Sosyal Güvenlik Arasındaki Köprü
14. Sakatların Sosyal Güvenliği
15. İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları
16. Sosyal Güvenliğin Cinsiyeti
17. Sosyal Güvenliğin Finansmanı
18. Şili Sosyal Güvenlik Reformu
19. Sosyal Hizmetin Türkiye’deki Tarihçesi
20. Sosyal Yardımlar
21. 5510 Sayılı Yasanın Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri
22. 5510 Sayılı Yasanın Genel Sağlık Sigortası ile Hükümleri
23. Uluslararası Sosyal Güvenlik Hareketi
Okuma Listesi

Kitaba erişmek için tıklayınız.

 

Çalışma Yaşamında Sağlık Güvenlik

Çalışma Yaşamında Sağlık Güvenlik

 

Prof. Dr. A. Gürhan Fişek

Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

 

Ankara,Şubat 2009

 

İçindekiler

ÖNSÖZ
GİRİŞ
1. İlk Emek Verenlere Saygı
2. Tüm Kötülükler Sizden Uzak Olsun
3. İşçi Sağlığı Güvenliğinin Çok Bilimli Karakteri
Birinci Bölüm:
İŞ KAZALARI
4. İş Kazalarında Yaklaşım
5. En Çok Görülen İş Kazası : Düşmeler
6. Her Yerde Merdiven Var
7. Makinelerin Tehlikeli Bölümleri
8. Mutfaktaki Kötülükler
9. Yangın Önlemleri
10. Parlayıcı-Patlayıcıdan Korunmak Gerek
11. İşyerinde Kimyasal Maddelerin Saklanması
12. İşyerlerinde Renklerin ve Etiketlerin Önemi
13. Küçük İşaretler ve Büyük Kazalar
14. İş Kazası Gibi Trafik Kazaları
İkinci Bölüm:
MESLEK HASTALIKLARI
15. Meslek Hastalıklarına Yaklaşım
16. En Sık Rastlanan Sağlık Sorunu : Bel Ağrısı
17. Gürültü : İstenmeyen Ses mi?
18. Titreşim (Sarsıntı) ve Sağlık
19. Tozlu İşler ve İşyerleri
20. Sıcak Ortamlarda Çalışmak
21. Soğuk Ortamlarda Çalışmak
22. Yüksek Basınç Altında Çalışmak
23. Düşük Basınç Altında Çalışmak
viii
24. Görünmez Tehlike – I : Bilgisayarlar
25. Görünmez Tehlike – II : Radyasyon
26. Görünmez Tehlike – III : Gazlar
27. Kurşun Gibi Ağır Metaller
28. Çözücüler
29. Kanserlerin Mesleksel Kökeni
30. Hem Mesleksel, Hem Bulaşıcı Hastalıklar
31. Çalışma Yaşamı ve Üreme Sağlığı
Üçüncü Bölüm:
SOSYAL BOYUT
(A) Yaşama İlişkin Olanlar
32. Sosyal Bir Hastalık : İşsizlik
33. Uzayan Çalışma Süreleri ve Sağlık
34. Gece Çalışması, Vardiya Çalışması ve Sağlık
35. Kara Delikler Denilen Yersiz Ödemeler
36. Kayıt-dışı Çalıştırma ve Kazalar
37. Yeni İstihdam Biçimleri ve Sağlık
38. Ergonomi ve Sağlık
39. Sakatlar ve İstihdam
40. Çalışanların Çocuklar İçin İşyerinde Bakım
41. İnsan ve Çevresi
(B) İşçi Sağlığı İş Güvenliği Yönetimi
42. Mevzuat ve Gelişimi
43. Yasalar ve Denetim
44. Bu Hekim Başka Hekim : İşyeri Hekimi
45. İşyerinde Mühendisin Güvenlik Görevi
46. İşçi Sağlığı Güvenliği Eğitimi, Her Derde Deva mı?
47. Akıl Akıldan Üstündür
48. En İyi Uygulamalar
49. Kurumsallaşma Düşü
50. Kaçırılan Fırsat mı? Altın Yumurtlayan Tavuğu Kesmek mi?
ix
51. Kurul mu, Kurum mu? Danışma mı, Sosyal Diyalog mu?
52. Uzmanlığa Saygı
53. Büyük Çıkmaz
Dördüncü Bölüm:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI
54. Türkiye’nin İş Sağlığı Güvenliği Karnesi (2012)
55. İş Sağlığı Güvenliği Yasası
56. İş Sağlığı Güvenliği Yasası Sonrası Sağlık Gözetimi
57. İş Sağlığı Güvenliği Yasası Sonrası Çalışma Ortamının Gözetimi
58. İş Sağlığı Güvenliği Yasası Sonrası İşçi Katılımı
59. İş Sağlığı Güvenliği Yasası SonrasıKüreselleşmenin Çıkmazı : İşçi Sendikaları
SON SÖZ YERİNE :
GÖZ BAĞLARINI ÇÖZELİM
KAYNAKÇA
YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ
FİŞEK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
BİLİM VE EYLEM MERKEZİ VAKFI’NI TANIYALIM

Kitaba erişmek için tıklayınız.

 

Halk Sağlığına Giriş

Halk Sağlığına Giriş

 

Prof. Dr. Nusret H. Fişek

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Ankara,1983

 

İçindekiler

Birinci Kitap
Genel Bilgiler
I. Hastalık ve Sağlık
II. Halk Sağlığı Bilimlerinin Doğuşu
III. Korucu Hekimlik İlkeleri
IV. Tedavi Hekimliğinde Gelişme Aşamaları
V. Sosyal Hekimlik
VI. İnsan Ekolojisi
VII. Hekimlikte Çağdaş Görüşler veAmaç

İkinci Kitap
Sağlığı Koruma Önlemleri
VIII. Çevre Sağlığı
IX. Bağışıklama
X. Beslenme
XI. Erken Tanı
XII. Aşırı Doğurganlığın Kontrolu
XIII. İlaçlama Koruma
XIV. Kişisel Hijyen
XV. Sağlık Eğitimi

Üçüncü Kitap
Sağlık Yönetim İlkeleri
XVI. Kamu Yönetimi İlkeleri
XVII. Sağlık Hizmetinde Örgütlenme
XVIII. Sağlık İnsan Gücü
XIX. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
XX. Sağlık Düzeyinin Ölçülmesi

Dördüncü Kitap
Türkiye’de ve Dünya’da Sağlık Hizmetleri
XXI. Türkiye’de Sağlık Hizmeti
XXII. Türkiye’de Sağlık Mevzuatı
XXIII. Türkiye’de Sağlık Düzeyinde Dün ve Bugün
XXIV. Gelişmiş Ülkelerde Sağlık Hizmeti
XXV. Uluslararası İş Birliği

Ekler
Halk Sağlığı konusunda ek kaynaklar
Yazarın diğer yazılarının listesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın diğer yayınları

Kitaba erişmek için tıklayınız.

 

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KARŞILAŞTIRMASI

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

KARŞILAŞTIRMASI

 

Latif SALİMOV

YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Ankara, 2014

 

İçindekiler

GİRİŞ
1. BÖLÜM: ÜLKE SUNUMLARI
1.1. AZERBAYCAN
1.1.1. Azerbaycan’da İş Sağlığı Güvenliğinin Gelişimi
1.1.1.1. ASSC Dönemi İSG
1.1.1.2. 1991 Sonrası Dönem
1.1.2. İSG Örgüt Yapısı
1.1.3. İSG Alanında Varolan Yasal Düzenlemeler
1.1.4. İSG Uygulamaları ve Ortaya Çıkan Sorunlar
1.2. TÜRKİYE
1.2.1. Türkiye’de İş Sağlığı Güvenliğinin Gelişimi
1.2.1.1. 1980 Öncesi
1.2.1.2. 1980-2001 Dönemi
1.2.1.3. 2002 Sonrası Dönem
1.2.2. İSG Örgüt Yapısı
1.2.3. İSG Alanında Varolan Yasal Düzenlemeler
1.2.4. İSG Uygulamaları ve Ortaya Çıkan Sorunlar
2. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER
2.1.Sonuç ve Öneriler
KAYNAKÇA

Kitaba erişmek için tıklayınız.

 

İŞ HİJYENİ & KİMYASAL ETKENLER

İŞ HİJYENİ

&

KİMYASAL ETKENLER

 

Mustafa Taşyürek

2014

 

İçindekiler

GİRİŞ

Tarihsel Süreç

İş Hijyeninin Önemi
1. İŞ (ENDÜSTRİ ) HİJYENİ
1.1. İş Hijyenistinin Görevleri
1.2. İş (Endüstri) Hijyeni Nedir ?
1.3. Çevresel Etkenler
1.3.1. Kimyasal etkenler
1.3.2. Fiziksel etkenler
1.3.3. Biyolojik etkenler
1.3.4. Ergonomik etkenler
2. KİMYASAL ETKENLERİ TANIMA
2.1. Kimyasal Etkenler ve Giriş Yolları
2.1.1. Solunum yolu ile
2.1.2. Deri absorbsiyonu ile
2.1.3. Sindirim yolu ile
2.2. Havada (Asılı Olarak) Bulunabilen Kirleticiler
2.2.1. SOLUNUM TEHLİKELERİ
A. Oksijence yetersiz atmosferler
B. İşyeri ortam atmosferinde bulunabilecel kirleticilerin zararları
1. Aerosoller (partiküller – tanecikler
2. Zehirli buhar ve gazlar
3. Bazı zehirli aerosoller ve gazlar
2.3. GAZLAR
A. Basit boğucu gazlar
B. Kimyasal boğucu gazlar
C. Tahriş edici gazlar
D. Sistemik zehir etkisi gösteren gazlar
2.4. TOZLAR
A. Fibrojenik tozlar
B. Toksik (zehirli) tozlar
C. Allerjik tozlar
D. Sıkıcı (inert) tozlar
2.5. Tütsü
2.6. Duman
2.7. Aerosol‘ler
2.8. Sisler
2.9. Endüstriyel Çözücüler
2.10. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
3. KİMYASAL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1. Gazlar ve buharlar
3.2. Dumanlar ve sis(mist)ler
3.3. Tozlar
4. KİMYASAL ETKENLERİN KONTROL YÖNTEMLERİ
4.1. Kullanılan zararlı maddelerin değiştirilmesi
4.2. İşlemin değiştirilmesi
4.3. Ayırma (izolasyon)
4.4. Nemli-ıslak- çalışma
4.5. Hava kirleticilerini kontrol etmek için havalandırma
4.6. İşyeri düzeni
4.7. Kişisel koruyucular
4.8. Solunum yolları koruyucularının seçimi
4.9. Çevre koşullarının sağlık kurallarına uygunluğu (sanitasyon) ve kişisel hijyen
4.10. Eğitim ve öğretim
4.11. Yeterli bakım proğramı
5. Endüstriyel Hijyen Kontrol Yöntemi (Özet)
6. Kaynaklar

Kitaba erişmek için tıklayınız.

 

CİNSEL SUÇTAN HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARIN YAŞAM ÖYKÜSÜ ÇALIŞMASI VE GRUPLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

CİNSEL SUÇTAN HÜKÜMLÜ

ÇOCUKLARIN YAŞAM ÖYKÜSÜ

ÇALIŞMASI VE

GRUPLA SOSYAL HİZMET

UYGULAMASI

 

Doktora Tezi

Yüksel BAYKARA ACAR

Ankara – Haziran, 2004

 

İçindekiler

BÖLÜM I
1.1.ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ
1.2. KURAMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM II
YÖNTEM
2.1. ARAŞTIRMA MODELİ

BÖLÜM III
BULGULAR ve YORUM
3.1. YAŞAM ÖYKÜSÜ GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN BULGULAR
3.2. GRUPLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASINA İLİŞKİN BULGULAR

BÖLÜM IV
SONUÇ VE ÖNERİLER
4.1. SONUÇLAR
4.2. ÖNERİLER

Kitaba erişmek için tıklayınız.

 

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN ROMANLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE BEKLENTİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN ROMANLARIN

SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI

VE BEKLENTİLERİ:

İZMİR İLİ ÖRNEĞİNDE

BİR ALAN ARAŞTIRMASI

 

Doktora Tezi

Umur AŞKIN

Ankara–2011

 

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM
YERELLİK VE KÜRESELEŞME

İKİNCİ BÖLÜM
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İZMİR’DE YAŞAYAN ÇİNGENE/ROMAN TOPLUMUNUN YERELLİĞİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYO-EKONOMİK YAPI ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SONUÇ

Kitaba erişmek için tıklayınız.

 

SAĞLIĞIN FİNANSMANI VE TÜRKİYE İÇİN SAĞLIK FİNANSMAN MODELİ ÖNERİSİ

SAĞLIĞIN FİNANSMANI VE

TÜRKİYE İÇİN

SAĞLIK FİNANSMAN MODELİ ÖNERİSİ

 

Doktora Tezi

Gülbiye Yenimahalleli-Yaşar

Ankara – 2007

 

İçindekiler:

1. BÖLÜM: SAĞLIK FİNANSMANININ KAVRAMSAL VE TARİHSEL GELİŞİMİ

2. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE SAĞLIK FİNANSMANININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ

3. BÖLÜM: SAĞLIK FİNANSMANINI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE FİNANSMAN YÖNTEMLERİNİN BU ÖLÇÜTLER KAPSAMDA İNCELENMESİ

4.BÖLÜM: TÜRKİYE’DE SAĞLIK FİNANSMANININ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ VE FİNANSMAN MODELİ ÖNERİSİ

Kitaba erişmek için tıklayınız.

 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN ARACI: GENEL SAĞLIK SİGORTASI

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN ARACI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Yüksek Lisans Tezi

Ünal ER

Şubat – 2011

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK HAKKININ TANIMI ve KAPSAMI

İKİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK HAKKININ KAPSAMININ BELİRLENMESİ: SAĞLIK POLİTİKASI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM DÜŞÜNCESİNİN UYGULAMASI

Kitaba erişmek için tıklayınız.

 

TÜRKİYE’YE YÖNELİK DÜZENSİZ GÖÇLER VE GÖÇMENLERİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ENFORMEL İSTİHDAMI

TÜRKİYE’YE YÖNELİK DÜZENSİZ

GÖÇLER VE GÖÇMENLERİN

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ENFORMEL

İSTİHDAMI

 

Doktora Tezi

Taner AKPINAR

Ankara – 2009

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI EMEK GÖÇLERİNİN YENİ BİÇİMLERİNİ AÇIKLAMADA YENİ KAVRAMSAL VE KURAMSAL ARAYIŞLAR

İKİNCİ BÖLÜM
YEDEK İŞGÜCÜ KAYNAĞI OLARAK KAÇAK GÖÇMEN İŞGÜCÜ TALEBİ VE ULUSLARARASI KAÇAK İŞGÜCÜ GÖÇLERİNE YÖNELİK POLİTİKALAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE ÖZELİNDE YAPILAN ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’YE YÖNELİK ULUSLARARASI DÜZENSİZ GÖÇLER VE TÜRKİYE’NİN BU GÖÇLERE YÖNELİK POLİTİKALARI

BEŞİNCİ BÖLÜM
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KOŞULLARI VE KAÇAK GÖÇMEN İŞÇİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN SAHA ARAŞTIRMASI BULGULARI

Kitaba erişmek için tıklayınız.